นโยบายการคืนสินค้า

==================================

>> นโยบายการคืนสินค้า * SIFSOF แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา >>

==================================

    ขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งกับ sifsof.com

หากคุณไม่พอใจกับการซื้อของคุณเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

 

>> ผลตอบแทน:

คุณมีเวลา 7 วันตามปฏิทินในการส่งคืนสินค้าโดยเริ่มจากวันที่คุณได้รับ

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับคืน:

1- สินค้าของคุณจะต้องไม่ได้ใช้งานและอยู่ในสภาพเดียวกับที่ได้รับ

2- สินค้าของคุณต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

3- รายการของคุณต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อ

4- คุณต้องมีหมายเลข RMA ก่อนที่จะส่งอุปกรณ์คืน โปรดติดต่อเราแล้วเราจะส่งไปให้คุณ

 

>> การคืนเงิน:

เมื่อเราได้รับสินค้าที่คุณส่งคืนเราจะแจ้งให้คุณทราบและเราจะแจ้งให้คุณทราบสถานะการคืนเงินของคุณทันทีหลังจากตรวจสอบสินค้า

หากการคืนสินค้าของคุณได้รับการอนุมัติเราจะทำการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตของคุณ (หรือวิธีการชำระเงินดั้งเดิม)

คุณจะได้รับเครดิตตามจำนวนเงินที่คุณซื้อโดยหักค่าธรรมเนียมการเติม 15% ภายในระยะเวลาหนึ่งวันขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ออกบัตรของคุณ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการใส่ในสต็อก 15% เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเราในการทดสอบอนุมัติและสต็อกสินค้าใหม่ นี่คือสาเหตุที่ไม่สามารถคืนเงินได้

ในกรณีที่จัดส่งฟรีค่าจัดส่งจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่คืน ซึ่งหมายความว่า tเขาจัดส่งค่าธรรมเนียมที่ใช้ไปแล้วในการจัดส่งสินค้าจะไม่สามารถขอคืนได้ 

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการชำระเงินจะไม่สามารถขอคืนได้จากผู้ประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สามเช่น PayPal หรือผู้ประมวลผลบัตรเครดิต ดังนั้นค่าธรรมเนียมการดำเนินการชำระเงินจะไม่สามารถขอคืนได้

>> การจัดส่ง:

คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าขนส่งของคุณเองสำหรับการส่งคืนสินค้าของคุณ ค่าจัดส่งกลับไม่สามารถคืนเงินได้

 

>> ติดต่อเรา:

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการคืนสินค้าให้เราโปรดติดต่อเราที่ info@sifsof.com

 

ขอบคุณสำหรับธุรกิจของคุณ🙂

 

เป็นมิตร

SIFSOF“ สุขภาพดีมีความสุข” แคลิฟอร์เนีย

 

 

============================================

>> Política de devoluciones * SIFSOF แคลิฟอร์เนีย EE UU. >>

=============================================

    Gracias por comprar ที่ www.sifsof.com

Si no está completeamente Satisfecho con su compra, estamos aquí para ayudarlo.

 

>> Devoluciones:

Tiene 7 วัน naturales para devolver un artículo a partir de la fecha en que lo recibió.

Para poder realizar una devolución:

1- El artículo debe estar sin usar y en el mismo estado en que lo recibió.

2- El artículo debe estar en su embalaje original.

3- El artículo debe tener un recibo o prueba de compra.

4- Necesitas tener un número de RMA antes de enviar el Dispositivo de vuelta. Ponte en contacto con nosotros y te lo enviaremos.

 

>> เรมโบลซอส:

Una vez que recibamos su artículo devuelto, le informaremos y le comunicaremos inmediatamente el estado de su reembolso después de inspeccionar el artículo.

Si su devolución es aprobada, iniciaremos el reembolso en su tarjeta de crédito (o método de pago original).

Recibirás el crédito del importe de tu compra, menos el 15% de gastos de reposición de existingencias, en un plazo destinado de días, dependiendo de las políticas del emisor de tu tarjeta.

หมายเหตุ: El 15% de gastos de reposición de existingencias es el coste que nos supone probar, aprobar y reponer el artículo โดย eso no es reembolsable.

En caso de envío inicial gratuito, los gastos de envío se deducirán del importe reembolsado. Esto manifesta que los gastos de envío ya Consumidos para enviar la mercancía no son reembolsables. 

Los gastos de procesamiento de pagos no son reembolsables por parte de procesadores de pagos de terceros, como PayPal o procesadores de tarjetas de crédito Por lo tanto, los gastos de procesamiento de pagos no son reembolsables.

>> Envío:

ใช้แล้ว responsable de pagar sus propios gastos de envío para devolver su artículo. Los gastos de envío de la devolución ไม่มีลูกชาย reembolsables.

>> ติดต่อ:

Si tiene alguna pregunta sobre cómo devolvernos su artículo, póngase en contacto con nosotros ที่ info@sifsof.com

 

เกรเซียส พอร์ ซู เนโกซิโอ 🙂

 

เป็นมิตร

SIFSOF“ Vive sano, sé feliz” แคลิฟอร์เนีย

 

======================================

>> Politique de retour * SIFSOF แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา >>

======================================

    Merci d'avoir fait vos achats sur www.sifsof.com

Si vous n'êtes pas entièrement Satisfait de votre achat, nous sommes là pour vous aider.

 

>> ย้อนกลับ:

Vous disposez de 7 jours calendrier pour retourner un article à partir de la date à laquelle vous l'avez reçu.

เทêtreéligibleà un retour:

1- บทความ Votre doit êtreinutilisé et dans le mêmeétat que celui dans lequel il a étéreçu.

2- บทความ Votre doit être dans l'emballage d'origine

3- บทความ Votre doit êtrecomesagné d'un reçu ou d'une preuve d'achat.

4- Vous devez avoir un numéro RMA avant de renvoyer l'appareil. Veuillez nous contacter et nous vous l'enverrons

 

>> การแจ้งเตือน:

Une fois que nous aurons reçu votre article retourné, nous vous en informerons et nous vous communiquerons immédiatement le statut de votre remboursement après avoir ตรวจสอบบทความ

Si votre retour est approuvé, nous procéderons au remboursement sur votre carte de crédit (ou sur le mode de paiement original).

Vous Recevrez le crédit du montant de votre achat, moins 15% de frais de réapprovisionnement, dans un some nombre de jours, en fonction des Politiques de l'émetteur de votre carte.

Remarque: les frais de réapprovisionnement de 15% ผู้ติดต่อ aux frais que nous devons engager pour tester, approuver et réapprovisionner l'article C'est pourquoi ils ne sont pas remboursables.

En cas d'expédition gratuite initiale, les frais d'expédition seront déduits du montant remboursé Cela signifie que les frais d'expédition qui ont déjàétéconsommés pour expédier la marchandise ne sont pas remboursables. 

Les frais de traiting des paiements ne sont pas remboursables par les tiers chargés du traiting des paiements, tels que PayPal ou les services de traiting des cartes de crédit. Par conséquent, les frais de traiting des paiements ne sont pas remboursables.

>> การหมดอายุ:

Vous devrez payer vos propres frais d'expédition pour le retour de votre article. Les frais d'expédition de retour ne sont pas remboursables.

>> Contactez-nous:

Si vous avez des questions sur la manière de nous retourner votre article, contactez-nous à l'adresse suivante: info@sifsof.com

 

Merci 🙂

 

เป็นมิตร

SIFSOF“ Vivre en bonne santé, être heureux” แคลิฟอร์เนีย 

=========================================

>> Política de Devolução * SIFSOF, Califórnia, EUA >>

=========================================

Obrigado por fazer ที่ www.sifsof.com

Se vocênãoestá inteiramente Satisfeito com sua compra, estamos aqui para ajudar.

 

>> Devoluções:

Você tem 7 dias corridos para devolver um item a partir da data em que o Recebeu.

Para ser elegível สำหรับ uma devolução:

1- รายการ Seu deve estar sem uso e nas mesmas condições em que foi Recebido.

2- รายการ Seu deve estar na embalagem original.

3- รายการ Seu precisa ter um recibo ou prova de compra.

4- Você precisa ter um número de RMA antes de enviar o Dispositivo de volta. Favor entrar em contato conosco e nós o enviaremos a você.

 

>> เรมโบลซอส:

Assim que Recebermos seu item devolvido, o informaremos eo notificaremos imediatamente sobre a situação de seu reembolso após inspecionarmos o item.

Se sua devolução สำหรับ aprovada, iniciaremos um reembolso em seu cartão de crédito (ou método original de pagamento).

VocêReceberá o crédito do valor de sua compra, menos 15% de taxas de reposição de estoque, dentro de um certo número de dias, dependendo das políticas do emissor de seu cartão.

Nota: A taxa de reabastecimento de 15% é o custo para testarmos, aprovarmos e reabastecermos o item. É por isso que nãoéreembolsável.

Em caso de remessa โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยไม่ตั้งใจเช่นเดียวกับ taxas de remessa serão deduzidas do valor reembolsado Isto manifesta que as taxas de envio que já foram Consumidas para enviar a mercadoria nãosãoreembolsáveis. 

As taxas de processamento de pagamento nãosãoreembolsáveis ​​de terceiros processadores de pagamento, tais como PayPal ou processadores de cartão de crédito. ปอร์ตานโตเป็นแท็กซี่เดอพากาเมนโตเดอปากาเมนโตเนาเซาเรมโบลซาเวอิส

>> ฟรีเต้:

Vocêseráresponsável pelo pagamento de seus próprios custos de envio para a devolução de seu item. Os custos de remessa de devoluçãonãosãoreembolsáveis.

>> Contate-nos:

Se você tiver alguma dúvida sobre como nos devolver seu item, entre em contato conosco em info@sifsof.com

 

Obrigado por seu negócio🙂

 

เป็นมิตร

SIFSOF“ Viva Saudável, Seja Feliz” แคลิฟอร์เนีย

 

=================================

>> Rückgaberecht * SIFSOF แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา >>

=================================

    Danke für den Einkauf auf www.sifsof.com

Wenn Sie mit Ihrem Kauf nicht ganz zufrieden sind, helfen wir Ihnen gerne weiter

 

>> Rückgabe:

Sie haben 7 Kalendertage Zeit, einen Artikel zurückzusenden, beginnend mit dem Datum, an dem Sie ihn erhalten haben

อืมfür eine Rückgabeใน Frage zu kommen:

1- Muss Ihr Artikel unbenutzt sein und sich im gleichen Zustand befinden, wie Sie ihn erhalten haben

2- Ihr Artikel muss ใน der Originalverpackung sein.

3- Ihr Artikel muss mit einer Quittung oder einem Kaufbeleg vershen sein.

4- Sie benötigen eine RMA-Nummer, bevor Sie das Gerätzurückschicken Bitte kontaktieren Sie uns und wir werden sie Ihnen zusenden.

 

>> Rückerstattungen:

Sobald wir Ihren zurückgesandten Artikel erhalten haben, Informieren wir Sie und teilen Ihnen sofort den Status Ihrer Rückerstattung mit, nachdem wir den Artikel geprüft haben

Wenn Ihre Rücksendung genehmigt wird, werden wir eine Rückerstattung auf Ihre Kreditkarte (หรือ ursprüngliche Zahlungsmethode) veranlassen

Sie erhalten die Gutschrift des Kaufbetrags, abzüglich 15% Restocking-Gebühren, innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen, abhängig von den Richtlinien Ihres Kartenausstellers

Hinweis: ตาย 15% Wiedereinlagerungsgebühr sind die Kosten für uns, um den Artikel zu prüfen, zu genehmigen und wieder einzulagern Deshalb ist sie nicht erstattungsfähig.

Im Falle eines anfänglich kostenlosen Versands werden die Versandgebührenอาเจียน erstatteten Betrag abgezogen Das bedeutet, dass die Versandkosten, die bereits für den Versand der Ware verbraucht wurden, nicht erstattungsfähig sind 

Zahlungsabwicklungsgebühren von Drittanbietern, wie PayPal oder Kreditkartenabwicklern, werden nicht erstattet Daher sind Zahlungsbearbeitungsgebühren nicht erstattungsfähig.

>> Versand:

Sie sind selbst dafür verantwortlich ตาย Versandkosten für die Rücksendung Ihres Artikels zu tragen Die Versandkosten für die Rücksendung sind nicht erstattungsfähig.

>> Kontaktieren Sie uns:

Wenn Sie Fragen zur Rücksendung Ihres Artikels an uns haben, kontaktieren Sie uns unter info@sifsof.com

 

Vielen Dank für Ihr Geschäft🙂

 

เป็นมิตร

SIFSOF“ Gesund leben, glücklich sein” แคลิฟอร์เนีย

=================================

>>นโยบายการคืนสินค้า* SIFSOF,แคลิฟอร์เนีย,สหรัฐอเมริกา >>

==================================

    www.sifsof.comでおお買い物いただきりがとうございます

あななたが購入に完全に満ししていない場合、 私たちはここ手手伝っています。

 

>> 返品について.

商品を受け取った日から 7 ら以内にす品することができます。

返品品の対象となるはは、 商品が未使用で、 受け取った時と同じ状態であ必要ががありす。

商品はは元のパッケージに入っている必要がありす。

商品にはレシートまたは購入証明書が必要すす。

 

>> 返金.

返品品された商品を受け取ったら、 お客様にごしし、 商品を検査した後、 すぐに返金の状況をお知らせします。

返品品が承認された場合、 お客様のクレジトカード (または元の支払い方法) に返金を行います。

ご購入購入金額から 15% の返品手数料をしし引いた金額を、 カード発行社社のポリシーに応じて、 一定の日数以内にクレッししまし返

注: 15% の再入荷手数料は、 私たちがアイテムテテスしし、 承認し、 再入荷すためめの費用です。そのため、 返金できまん。

初回回送料無料の場合、 返金された金額か送送料がしし引かれます。つり、 商品を発送するために既に消費れれていた 

ペイイパルやクレジットカードなどの第三者の決済処理業者ららの支支い処理手料は返返金されせん。そのたたん決済処理

>> 発送.

商品をを返品する際の送料はお様の様負担となりすす。リターンの送料は返金できません。

>> 私達に連絡しなさい。

返品方法についつご質問がある場合は、 info @ sifsof.com までご連絡ください。

 

お取取引ありがとうございました。)

 

เฟรนดรี้

SIFSOF“ 健康に生きる、 幸せになる”カリフォルニア

 

==================================

>>退* 美国加利福尼.  SIFSOF >>

==================================

ความรู้สึกwww.sifsof.com

ถ้าคุณ对购买产品不满意, 我们乐意为您提供帮助。

 

>>กลับ:

คุณมี7个日历天可以从您收到日期之日起返回项目。

为了有资格获得退货, 您的物品必须是未使用的并且处于与您收到的物品相同的状态。

您的物品必

您的物品需要有收据或购买证明。

 

>>退款:

一旦我们收到您的物品, 我们将检查它并通知通知您我们收到您您退回的。在检查物品后, 我们会立即通知您退款状态。

如果您的退货获得批准, 我们将开始退还您的信用卡 (或原始支付方式) 。

根据您的发卡机构的政策, 您将在一定天数内收到您购买金额的信用额度减去15% 的

 

>>โชคค่าธรรมเนียม:

.负责支付您退回物品的运费。运费不可退还。

 

如果您收到退款, 退款的成本将从退款中扣除。

15% 的补货费用不予退还, 这是我们测试, 批准和补货的成本。

 

>>联系我们:

如果您有任何关于如何退货的问题, 请通过info@sifsof.com与我.

 

ความรู้สึก谢您的业务 :)

 

เป็นมิตร

ซิฟซอฟ”活得健康, 快สนุก"。加州

 

 

==============================

>> กลับ 정책 * SIFSOF สหรัฐอเมริกา, 리포니아 >>

==============================

www.sifsof.comจาก 쇼핑 주셔서 ขอขอบคุณ.

구에 하지 않으시면 แดรี겠습นิดา.

 

>> . :

7 이내에 . 있는 . 7 남았습니다.

. 사하지 귀하가받은 . 동일한일 여야합니다.

하의 . บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว 여야합니다.

영수증이나 있어야합니다.

 

>> คืนเงิน :

도착하면 ผลิตภัณฑ์ 검사하고 กลับ ที่รัก 드니다. การตรวจสอบ คืนเงิน 즉시 . แดรี겠습นิดา.

하의 인되면 하의 (또는 บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว แบงค็อก) 대한 시니다.

발급자 정책에 ตามที่ 금액의 ครีม 15% 재교부 수수료를받을 จำนวน 있습니다.

 

>> ค่าขนส่ง :

하는 하의 하의 บี용을 있습니다. 비는 จิ 않습니다.

 

. 경우 คืนเงิน ค่าใช้จ่าย 에서 차감됩니다.

15%ของ 수수료는 않습니다. 우리가 การสอบ, การรับทราบ และ 하는 ด็อด บีนิดา.

 

>> 연락처 :

하는 แบงค็อก info@sifsof.comโดย 문의하십시오.

 

하의 บีมินนิส 감사드립니다 🙂

 

SIFSOF“ , 하게" 리포니아

 

 

================================================== =

>> السياسة  عودة * SIFSOF ซิฟซอฟ كاليفورنيا،الأمريكية المتحدة ลอลล่า >>

================================================== =

www.sifsof.com:    ลัลทซัส ใน شكرا

ا ลาม แทค ระหัส เทมมา อะนัส กระบวนการ الشراء، ฟานฮัน ที่นี่ ลามซาอะด็อก.

 

>> العوائد: لديك 7 أيامتقويميةلإرجاععنصر بدءًا منتاريخاستلامه لكي تكونمؤهلاً للحصولعلىعائد، يجبأنيكونالعنصرالخاصبكغيرمستخدموفينفسالحالةالتيتماست. يجبأنيكونالعنصرالخاصبكفيالعبوةالأصلية. يحتاجالعنصرالخاصبكإلىالحصولعلىإيصالأوإثباتالشراء >> المبالغالمستردة: بمجرداستلامناللمنتجالمرتجع، سنبلغكوسنخطركعلىالفوربحالةاستردادأموالكبعدرفحص إذاتمتالموافقةعلىعودتك، فسنبدأفيردالأموالإلىبطاقتكالائتمانية (أوطريقةالدفعالأصلية). ستتلقى رصيدًا منمبلغالشراء، مطروحًا منه 15٪ رسومإعادةالتخزين، فيغضونفترةمعينةمنالأياعالاراد ตัวอย่าง: رسومإعادةالتخزينالبالغة 15٪ هيالتكلفةالتينتحملهالاختبارالعنصروالموافقةعليهوإعافةتخزينه هذاهوالسببفيأنهاغيرقابلةللاسترداد فيحالةالشحنالمجانيالأولي، سيتمخصمرسومالشحنمنالمبلغالمسترد هذايعنيأنرسومالشحنالتيتماستهلاكهابالفعللشحنالبضائعغيرقابلةلاسترداد رسوممعالجةالدفعغيرقابلةللاستردادمنمعالجاتالدفعالتابعةلجهاتخارجيةمثل PayPal أومعالجاتبطاقات لذلك، رسوممعالجةالدفعغيرقابلةللاسترداد. >> الشحن: ستكون مسؤولاً عندفعتكاليفالشحنالخاصةبكلإعادةالعنصرالخاصبك تكاليفإعادةالشحنغيرقابلةللاسترداد. >> اتصلبنا: إذاكانتلديكأيأسئلةحولكيفيةإرجاعالعنارالخاصبكإلينا، فاتصلبناعلى info@sifsof.com شكدمس كاليفورنيا
ลงชื่อเข้าใช้ / ลงทะเบียน
0