จัดส่งฟรีตลอดไป

จัดส่งฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา

มีข้อยกเว้นสำหรับ:

1- ของหนัก (เช่น SIFROBOT)

2- พื้นที่ห่างไกลบางแห่งพร้อมค่าขนส่งพิเศษ

โดยปกติแล้วแผนกจัดส่งของเราใช้ DHL Express, UPS หรือ USPS

โปรดทราบว่าภาษีศุลกากร (ถ้ามี) เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าลูกค้าควรดูแลพิธีการศุลกากร (ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมพิเศษที่ศุลกากรเรียกร้อง)


Ofrecemos envíoฟรีสำหรับ todos nuestros productos.

Se aplican excepciones: 

1- อาร์ติคูลอสเปซาโด (como SIFROBOT)

2- Algunas áreas remotas con algún costo de flete โดยเฉพาะ

Por lo General, nuestro Departamento de envíos utiliza DHL Express, UPS o USPS, con número de seguimiento

Tenga en cuenta que los derechos de aduana (si los hay) son responsabilidad exclusiva del cliente. Esto สำคัญ que el despacho de aduana (que puede implicar tasas adicionales exigidas por la aduana) debe ser asumido por el cliente.

 


Livraison gratuite พร้อมโปรดักชั่น tous nos

Des ข้อยกเว้น s'appliquent aux:

1- วัตถุดัง (tels que SIFROBOT)

2- เขต Quelques isolées avec des frais de transport spéciaux

Généralement, notre service de livraison ใช้ DHL Express, UPS ou USPS, avec numéro de suivi

Veuillez noter que les droits de douane (le cas échéant) sont entièrementà la charge du client. Cela signifie que le dédouanement (qui peut entraîner des frais Suppémentairesexigés par la douane) doit être pris en charge par le client.

 


Wir bieten kostenlosen Versand für Alle unsere Produkte.

Ausnahmen Gelten:

1- Schwere Gegenstände (กับ SIFROBOT)

2- Einige abgelegene Gebiete mit speziellen Frachtkosten

Normalerweise verwendet unsere Versandabteilung DHL Express, UPS หรือ USPS, mit Sendungsnummer

Bitte beachten Sie, dass Zollgebühren (น้ำตก vorhanden) vollständig in der Verantwortung des Kunden liegen Das bedeutet, dass die Zollabfertigung (ตายอาเจียน Zoll geforderte zusätzlicheGebühren beinhalten kann) อาเจียน Kunden übernommen werden sollte.

 


Мыпредлагаембесплатнуюдоставкудлявсехнашихпродуктов. Существуютисключения:

1- Тяжелыепредметы (такиекак SIFROBOT)

2- Некоторыеотдаленныерайоныснекоторымиспециальнымифрахтовымирасходами

Обычнонашотделдоставкииспользует DHL Express, UPS или USPS, сномеромотслеживания

Пожалуйста, обратитевнимание, чтотаможеннаяпошлина (еслитаковаяимеется) полностьюлежитналитаковаяимеется) полностьюлежитналитаковаяимеется) полностьюлежитна. Этоозначает, чтоотаможенномоформлении. котороеможетповлечьзасобойдополнительныесбоморы

 


我们为所有产品提供免费送货服务。

例外情况适用:

1 / 重物 (如 SIFROBOT),

2 / 一些偏远地区有一些特殊的运费。

通常我们的运输部门使用 DHL Express 或 USPS 跟踪号码

请注意, 关税 (如有) 完全由客户负责。这意味着清关费用 (可能涉及海关要求的额外费用) 应由客户自行承担。

 


Offriamo la spedizione gratuita ต่อ tutti และ nostri prodotti

Si applicano le eccezioni:

1 / Oggetti pesanti (มา SIFROBOT)

2 / Alcune aree รีโมทคอน qualche costo di trasporto speciale.

ใช้งานได้จริงผ่านช่องทางออนไลน์ DHL Express หรือ USPS พร้อมหมายเลขกำกับ

Si prega di notare che i dazi doganali (se presenti) sono interamente a carico del cliente. Questo สำคัญ che lo sdoganamento (che Può comportare spese extra richieste dalla dogana) deve essere curato dal cliente.

 


نحننقدمشحنمجانيلميعمنتجاتنا.

تنطبقالاستثناءات:

1 / الموادالثقيلة (مثل SIFROBOT)

2 / بعضالمناطقالنائيةمعبعضتكلفةالشحنالخاصة

عادةً مايستخدمقسمالشحنالخاصبنا DHL Express, UPS أو USPS معرقمالتتبع

يرجىملاحظةأنالرسومالجمركية (إنوجدت) هيمسؤوليةالعميلبالكامل. هذايعنيأنالتخليصالجمركي (الذييمكن أنيتضمنرسومًا إضافيةتطلبهاالجمارك) يجبأنيعتنيهالعميل.

เฮ้! ตรวจสอบสินค้าของเรา!

ลงชื่อเข้าใช้ / ลงทะเบียน
0